top of page

תקנון שימוש ומדיניות פרטיות (להלן: "תקנון שימוש" או "תנאי שימוש")


1. הבהרה כללית

אפליקציית Do4Brain (להלן: "האפליקציה" ו/או "השירות") נוצרה ע"י חברת "דו פור בריין בע"מ" (להלן: "מפעילי האפליקציה").

בהיכנסך לאפליקציה, וטרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות הרשמה  או שימוש במידע כלשהו הקיים באפליקציה ו/או ביישומיה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן, הרשמתך לאפליקציה מהווה הסכמה לכל התנאים הללו. במידה והינך מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה, הינך רשאי לעשות בה שימוש בהתאם לתנאי שימוש אלה.

מובהר כי המשימות והפעילויות באפליקציה מבוססת על מחקר מדעי, יחד עם זאת , אין לראות בהן בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי". עוד יובהר כי שימוש באפליקציה אינו מבטיח שיפור בפועל בתפקודי המוח.

ככל שיהיו שינויים בתקנון שימוש זה, אזי הם יחולו על כל משתמש ועל כל שימוש באתר. במקרה בו נשנה את תקנון השימוש כאמור, אנו נודיע על כך וזאת באמצעות שליחת מייל או פרסום הודעה באפליקציה וזאת 30 יום טרם כניסתם לפועל של תנאי השימוש החדשים.

הכותרות המופיעות בתקנון שימוש זה הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

2. תכני האפליקציה

מפעילי האפליקציה מציעים למשתמשי האפליקציה, אשר נרשמו לאפליקציה להשתתף במטלות ומשימות שמטרתן שיפור תפקודי המוח, אותן ניתן לשלב בחיי היום יום ואשר אינן דורשות תכנון זמן מראש.

כתנאי לשימוש באפליקציה, תתבקש לספק לנו מידע הכולל את כתובת האימייל שלך, ולאשר כי הנך מתחייב לא לבצע פעולות שעלולות לפגוע בבריאותך. כמו כן וכיוון שחלק מן המשימות הינן משימות מוטוריות, תתבקש להצהיר האם אתה סובל ממגבלות מוטוריות כלשהן.

על מנת שהתכנית תותאם עבורך באופן המיטבי, אנו מבקשים גם שתמלא פרטים נוספים בנוגע אליך, כגון: שם, מין, שנת לידה, ימים מועדפים לקבלת המשימות ושעות מועדפות.

לאחר מילוי כל הפרטים כאמור נוכל להתאים את הזמנים הנוחים לך יותר.

התנאים המפורטים במסמך זה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באפליקציה. קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילי האפליקציה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

3. מי רשאי להשתמש באפליקציה

מפעילי האפליקציה רשאים שלא לאפשר לאדם מסוים להשתמש באפליקציה, גם אם נרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האפליקציה רשאים לבטל את זכאותך להשתתף בשירות בכל אחד מהמקרים הבאים:
א] אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באפליקציה, או במפעילי האפליקציה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיהם, עובדיהם וספקיהם של מפעילי האפליקציה.
ב] אם השתמשת בשירותי האפליקציה לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ג] אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע האפליקציה.
ד] אם נודע לנו כי מסרת מידע מוטעה בנוגע למצבך הבריאותי.

4. האחריות לשימוש באפליקציה

השימוש באפליקציה וביצוע המשימות, נעשית באחריותך הבלעדית והמלאה. מפעילי האפליקציה אינם מתחייבת לתוצאות בעקבות השימוש וביצוע המשימות.

ביצוע המשימות אינו מחליף נטילת תרופות.

השירות באפליקציה ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים המוצגים באפליקציה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

השימוש באפליקציה והסתמכות על תכניה תעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתתף. לא תהיה למשתתף כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האפליקציה בגין המשימות ו/או המטלות, מגבלותיהן או התאמתן לצרכיו ודרישותיו.

מפעילי האפליקציה עושים מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעילי האפליקציה אינם מתחייבת שהשירות באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למכשירי הטלפון/מחשבי מפעילי האפליקציה, נזקים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאפליקציה - אצל מפעילי האפליקציה או אצל מי מספקיה.

5. רישיון שימוש באפליקציה

הנך רשאי להשתמש בתכני האפליקציה באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באפליקציה באופן אחר מן האמור בתנאי שימוש אלו, אלא אם קיבלת את הסכמתם המפורשת של מפעילי האפליקציה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באפליקציה ולכל תוצאה הנובעת ממנה, חלה עליך בלבד:
א. הנך רשאי להשתמש בשירותי האפליקציה למטרות חוקיות בלבד.
ב. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
ג. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה.
ד. אין להציג תכנים מהאפליקציה בתוך מסגרת (I Frame), גלויה או סמויה.
ה. אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
ו. אין לקשר לאפליקציה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
ז. אין לקשר לתכנים מהאפליקציה, למעט במקרים בהם ישנה אפשרות באפליקציה עצמה לשתף ולקשר תכנים. 

6. דמי שימוש, חידוש אוטומטי

רישום לאפליקציה מהווה הסכמה לתשלום דמי השימוש השנתיים כפי שהובאו לידיעתך בעת הרישום. מפעילי האפליקציה רשאים לחייב אותך בכל מס או תשלום חובה בו הנך חב, בהתבסס על נתוניך כפי שנמסרו בעת הרישום. הנך אחראי לכל עלות הכרוכה בשימוש בשירותים או באפליקציה (לרבות חיובי נתונים, תקשורת, הפרשי שער ועוד).

יום הרישום לאפליקציה יהיה היום הראשון למחזור החיוב השנתי. הרישום יחודש אוטומטית, ללא הודעה מוקדמת, כעבור שנה מיום הרישום או ממועד כל חידוש, אלא אם הודעת למפעילי האפליקציה לפחות 30 ימי עסקים לפני מועד החידוש על בחירתך שלא לחדש את הרישום. במעמד חידוש הרישום הסכם זה יוארך אוטומטית לתקופת הארכה בת שנה בכל פעם ואתה תחויב בגין התקופה הנוספת.

הנך מורה בזאת באופן בלתי הדיר לחייב אותך בדמי השימוש לתקופה הראשונית ו/או כל תקופת הארכה, וכן בכל עלות, מס או חיוב בקשר עם השימוש בשירותים, באמצעי התשלום שבחרת בעת הרישום. סליקת התשלום תבוצע ע"י צד שלישי המספק לנו שירותים, על אחריותו. הנך מתיר ומורה בזאת למפעילי האפליקציה ו/או כל צד שלישי המספק להם שירותים בקשר עם התשלום לשמור ולעדכן מידע בקשר לאמצעי התשלום שבחרת לתשלום דמי השימוש במשך תקופת הרישום (וכל הארכה שלה), ולצרכי גיבוי וארכיב ככל שיידרש לאחריה.

בדרכי תשלום מסוימות מנפיק אמצעי התשלום עשוי לחייב עסקאות מסוימות בעלויות נוספות. הנך מתבקש לבדוק עם הבנק או מנפיק כרטיס האשראי שלך לגבי חיובים שעלולים לחול.

הנך מצהיר שהנך מודע ומסכים לזכותם של מפעילי האפליקציה לשנות את דמי השימוש השנתיים ו/או אופן החיוב והגבייה. כל שינוי כזה ייכנס לתוקף החל ממועד החידוש שלאחריו.

מפעילי האפליקציה שומרים על זכותם להפסיק או להשעות את מתן השירותים במקרה של אי תשלום מכל סיבה של כל חלק מדמי השימוש או החיובים החלים עלייך.

הנך רשאי לבטל את הרישום בכל עת ע"י פנייה למפעילי האפליקציה בכתב באופן המפורט בתנאי השימוש. ביטול כאמור ייכנס לתוקף ממועד החידוש שלאחריו ולא יינתן החזר בגין כל תשלום שכבר שולם.
 

7. אבטחת מידע

מפעילי האפליקציה מיישמים באפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילי האפליקציה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילי האפליקציה לא מתחייבים שהשירותים באפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מפעילי האפליקציה לא יישאו בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש והסיסמה שלך, או לכל שימוש לרעה במידע זה.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באפליקציה - במסגרת השימוש באפליקציה יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה ממפעילי האפליקציה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, מפעילי האפליקציה אינם יכולים לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא למפעילי האפליקציה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באפליקציה ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש בקישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי מפעילי האפליקציה, לא יישאו מפעילי האפליקציה באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. מפעילי האפליקציה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האפליקציה.

8. השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאפליקציה יישמרו במאגר הלקוחות של מפעילי האפליקציה. השימוש באפליקציה ואישורך מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של מפעילי האפליקציה. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:
א] כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באפליקציה.
ב] כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.
ג] כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באפליקציה וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
ד] כדי לאפשר לך לעקוב אחר ביצועיך.
ה] כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באפליקציה להעדפותיך.
ו] ליצירת הקשר אתך כשמפעילי האפליקציה סבורים שקיים צורך בכך.
ז] לשם תפעולה התקין, פיתוחה ושיפורה של האפליקציה.
ח] לצורך משלוח דיוור ישיר ו/או משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, הטבות, אשר לדעת מפעילי האפליקציה עשויים לעניין אותך, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין בכל דרך אחרת.
ט] לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלה.

 מסירת מידע לצד שלישי

מפעילי האפליקציה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באפליקציה אלא במקרים שלהלן:
א. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האפליקציה, לרבות עבודה עם סוכנים וספקי שירות שונים הנחוצים לצורך אספקה תקינה זו.
ב. אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר איתה, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האפליקציה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
ג. אם יתקבל בידי הנהלת האפליקציה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
ד. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילי האפליקציה.
ה. מפעילי האפליקציה יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באפליקציה לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילי האפליקציה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
ו. אם מפעילי האפליקציה יארגנו את פעילותם או את פעילות האפליקציה במסגרת אחרת וכן במקרה שישנו את המבנה המשפטי או יתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי - הם יהיו זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילי האפליקציה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

9. זכות לעיין במידע

מפעילי האפליקציה מיישמים באפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילי האפליקציה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילי האפליקציה לא מתחייבת שהשירותים באפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מפעילי האפליקציה ימחקו במקרה זה מידע הדרוש להם רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאפליקציה. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באפליקציה - יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

10. הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את מפעילי האפליקציה, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האפליקציה בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד מפעילי האפליקציה על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו.

שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעילי האפליקציה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

11. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, לרבות, זכויות היוצרים, המשימות, סוגי המשימות וקטגוריות הפעילות השונות, הינם רכושם של מפעילי האפליקציה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו למפעילי האפליקציה להשתמש בהם.

זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג "DO 4 BRAIN"  וכן שם המתחם (do4brain.com) של האפליקציה, סימני המסחר המופיעים באפליקציה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובה הגרפי של האפליקציה, בסיסי הנתונים בה, לרבות רשימות המשימות והקטגוריות, תיאור המשימות וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באפליקציה, לרבות קוד המחשב של האפליקציה וכל פרט אחר הקשור בהפעלתה.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי האפליקציה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

למרות האמור לעיל מפעילי האפליקציה נותנים רישיון שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת לשימוש אך ורק במסגרת האפליקציה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באפליקציה, במשימות ובמטלות, בבסיס הנתונים באפליקציה והשירותים המופיעים באפליקציה או בפרטים אחרים המתפרסמים באפליקציה בלא קבלת הסכמתם של מפעילי האפליקציה מראש ובכתב.

12. דין וסמכות שיפוט

בכל מקרה בו יתגלעו סכסוכים ו/או חילוקי דעות בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ימסרו הצדדים את הסכסוך להכרעתו של בורר  אשר ימונה על-ידי הצדדים בהסכמה. לא הגיעו הצדדים להסכמה באשר לזהותו של הבורר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מפנייתו של אחד הצדדים להסכם אל הצד האחר, ימונה הבורר על-ידי ראש לשכת עורכי הדין, לפי פנייתו של אחד הצדדים.

הבורר יכהן כבורר דן יחיד והכרעתו תהא סופית. דין קבלת תנאי השימוש כאמור כדין חתימה על הסכם בוררות בין הצדדים והוראות התוספת לחוק הבוררות, תשכ"ח 1968-, יחולו על בוררות זו.

הבורר יהיה רשאי ליתן צווי ביניים וסעדים זמניים אחרים והוא יהיה קשור לדין המהותי, אך לא לדיני הראיות ולסדרי הדין. הבורר יהא חייב לנמק את פסק דינו. הצדדים מסכימים כי ניתן יהיה לערער על פסק הבוררות בפני בורר נוסף, בהתאם להוראות סעיף 21א' לחוק הבוררות.

הדין החל על השימוש באפליקציה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים ‏32 ו- ‏33 לעיל, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

יובהר כי במדינת ישראל יגברו תנאי השימוש בשפה העברית על תנאי שימוש ומדיניות הגנת פרטיות אשר מנוסחים בשפות אחרות.

bottom of page